Logopediepraktijk Hoorn

met specialisaties in stotteren en lees- & spellingsproblemen

Logopediepraktijk Hoorn

Wie zijn wij

Wilma Schipper

Logopedist/stottertherapeut en mede-eigenaar van de praktijk 

‘Omdat elk mens anders is, is er niet één aanpak die voor alle mensen de beste is. Ik lever graag maatwerk.’ 

In 1995 ben ik gestart als all-round-logopedist in verschillende werksettings. Na de specialisatie-opleiding van de NVST (Nederlandse Vereniging Voor Stottertherapie) ben ik sinds 2005 erkend logopedist-stottertherapeut. Het werken in de praktijk heeft mijn passie, omdat ik de kans krijg mensen te leren kennen en methodes, kennis en ervaring af te stemmen op de persoon en zijn of haar hulpvraag. Overleg met de omgeving (zoals de ouders, de partner, een andere therapeut of de leerkracht) vind ik daarbij belangrijk. Naast mijn werk in de praktijk ben ik redacteur van de website van het StotterFonds: www.stotteren.nl, gastdocent Vloeiendheidsstoornissen bij Hogeschool Windesheim Almere en kwaliteitskringbegeleider van Kwaliteitskring Stottertherapeuten Noord-Holland. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en erkend European Fluency Specialist (EFS).Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmiddag/avondE-mail: Wilma@logopediepraktijkhoorn.nl

Janneke van Bockxmeer
Logopedist/dyslexiespecialist en mede-eigenaar van de praktijk

‘Communiceren doe je samen’

Tijdens de opleiding logopedie heb ik onder meer stage gelopen binnen deze praktijk, waar ik in 2010 na het behalen van mijn diploma mijn loopbaan ben gestart. Daarnaast werkte ik bij de GGD, waar ik me bezighield met screenen en adviseren. Na de GGD heb ik nog in een andere logopediepraktijk gewerkt, tot ik in 2015 de kans kreeg om praktijkhouder te worden bij Logopediepraktijk Hoorn. Ik geniet erg van de diversiteit aan mensen en de verschillende stoornisgebieden binnen mijn werk. In 2015 heb ik de tweejarige masterstudie tot dyslexiespecialist met goed gevolg afgerond en sindsdien sta ik ingeschreven in het NVLF-register dyslexiebehandelaars.
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag
E-mail: Janneke@logopediepraktijkhoorn.nl 

Jildou van der Wal
Logopedist

“Het creëren van een goede band in een prettige werksfeer is de basis voor iedere behandeling”

In 2015 ben ik afgestudeerd als logopedist en ben ik gestart bij Logopediepraktijk Hoorn. Gedurende de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen in alle leeftijdsgroepen met spraak-/taalproblemen en afwijkend mondgedrag (zoals mondademen en problemen met slikken) en hiervoor heb ik diverse verdiepingscursussen gevolgd. Tevens heb ik mij gespecialiseerd in lees -en spellingsproblemen. Werken in de praktijk betekent een diversiteit aan cliënten en problematieken. Geen persoon is hetzelfde. Daarom vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij de mogelijkheden en de interesses van de cliënt. Dit maakt mijn werk leuk en uitdagend!
Werkdagen: maandag en dinsdag 
Email: Jildou@logopediepraktijkhoorn.nl

Werkwijze

Aanmelden voor logopedie of logopedie-stottertherapie?

-bel ons: 0229-219195  
-of vul het aanmeldingsformulier in

Wij maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. 
Wij hebben op dit moment helaas een wachtlijst, behalve als het om stotteren gaat.

Wat heeft u nodig?
Een verwijsbrief van de huisarts, een medisch specialist of jeugdarts (voor sommige verzekeringen volstaat een verwijsbrief van tandarts of orthodontist).
Een ID-bewijs van uzelf of (als u uw kind aanmeldt) van uw kind. Als uw kind geen ID-bewijs heeft, volstaat een BRP-uittreksel. Dit is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente.

Afspraken
De sessies vinden meestal 1x per week plaats en duren gemiddeld 25 minuten. In geval van stotteren wordt 25 of 50 minuten ingepland.

Traject
Na de intake starten we het logopedisch onderzoek. Het aantal sessies dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van het type onderzoek. Hierna bespreken wij onze diagnose met u en doen wij u een behandelvoorstel. Als u hiermee akkoord gaat, starten wij de behandeling, welke wij regelmatig met u evalueren.

Verslaggeving
Wij sturen een verslag naar de verwijzer. Andere artsen of  betrokkenen ontvangen een kopie van het verslag als u daar goedkeuring voor heeft gegeven.

WBGO en AVG
Wij gaan (vanzelfsprekend) zorgvuldig om met uw gegevens. We werken volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Hierin worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. De WBGO werkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ons privacyreglement vindt u hier.

Klachten
Heeft u een klacht? Vertel het ons. Onze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie vindt u hier.

Tarieven

Als we een contract hebben met uw verzekeraar zijn de tarieven voor logopedie afhankelijk van wat uw verzekeraar ons biedt.
Als wij geen contract hebben met uw verzekeraar, klik dan hier:  tarieven voor ongecontracteerde logopedie.

Logopedie-stottertherapie heeft hetzelfde tarief als logopedie.

Vergoeding

Logopedie en logopedie/stottertherapie worden door de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben getekend, vergoed vanuit het basispakket. U heeft geen aanvullende verzekering nodig. Vanaf 18 jaar wordt eerst het eigen risico aangesproken. 

Wij hebben besloten voor 2022 geen contract te tekenen met de labels CZ, EUcare, Eno, ONVZ en Zorg&Zekerheid. Kijk in ons overzicht of vraag bij uw verzekering na of uw verzekering onder één van deze labels valt. Als dat zo is, informeert u dan bij uw verzekeraar wat het bedrag is dat per sessie wordt vergoed.  

U dient bij de eerste afspraak een medische verwijzing en een identiteitsbewijs mee te nemen. De kosten van de logopedische behandeling worden bij gecontracteerde zorg rechtstreeks bij uw verzekering in rekening gebracht tegen het tarief dat uw zorgverzekeraar zelf heeft vastgesteld. 

Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Als u een afspraak niet op tijd heeft afgemeld wordt €25,00 aan kosten per ingeplande 25 minuten in rekening gebracht. Uw verzekering vergoedt dit niet.

Wij werken volgens de Richtlijn Betalingsvoorwaarden van de NVLF.

Wat is logopedie

Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.  
Wij helpen kinderen en volwassenen bij problemen met:      – taal
– fonologische vaardigheden
– spraak
– afwijkend mondgedrag
– stem en adem Voor behandeling van stemklachten en hyperventilatie verwijzen wij u naar andere praktijken.

Onze praktijk is bovendien gespecialiseerd in het behandelen van stotteren.

Taal
Wanneer een kind minder begrijpt of achterblijft in het gebruiken van taal, kan er sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kenmerken hiervan zijn:
– (nog) niet praten    

– minder praten dan leeftijdsgenootjes
– onvolledige of kromme zinnen maken
– moeite met het begrijpen van opdrachten
– een beperkte woordenschat
– zoeken naar de juiste woorden
– moeite met een begrijpelijk verhaal vertellen
– moeite met het begrijpen van geschreven taal
– zwakke communicatievoorwaarden
Doe eventueel zelf een sneltest taal.

Fonologische vaardigheden
Soms ontstaan er problemen in de fonologie (klankontwikkeling) of auditieve vaardigheden, waardoor lezen en/of spelling moeizaam worden opgepakt. Problemen op dit gebied komen vaker voor bij kinderen die een spraak- of taalontwikkelingsstoornis hebben (gehad), waardoor wij extra alert zijn in het signaleren van problemen in het fonologisch bewustzijn bij deze kinderen. Voorbeelden van problemen in de fonologische vaardigheden zijn:

– Moeite met koppelen van een letter aan de klank (klanktekenkoppeling)
– Moeite met hakken en plakken
– Moeite met het verdelen van woorden in klankgroepen
– Moeite met het herkennen van klanken in bepaalde posities van het woord
– Zwak geheugen voor klanken en woorden (auditief geheugen)
Het vaststellen van dyslexie doen wij niet. Wel kunnen we kijken naar de voorwaarden die met spelling en lezen te maken hebben. We houden ons hierbij aan de grenzen binnen ons vakgebied logopedie. Wanneer de lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn en er onvoldoende vooruitgang wordt behaald met de behandeling, volgt (in overleg met school) meestal het advies tot dyslexieonderzoek elders. 
Wanneer de diagnose dyslexie is gesteld maar uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoede EED-dyslexieregeling (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie), kunt u uw kind op eigen kosten door ons laten begeleiden.

Wat is stottertherapie

In onze praktijk verzorgt Wilma Schipper de gespecialiseerde logopedie-stottertherapie. Zij is erkend logopedist-stottertherapeut volgens de NVST en de EFS en is hiermee uniek in West-Friesland. Als u uw kind of uzelf wilt aanmelden in verband met stotteren, kunt u eerst navragen of een logopedist bij u in de buurt hier ervaring mee heeft. Indien nodig verwijst deze na een periode logopedie alsnog naar onze praktijk voor een consult of overname van de behandeling. Als het voor u geen bezwaar is naar Hoorn te komen voor logopedie-stottertherapie, kunt u ook direct bij onze praktijk starten.

Bij stottertherapie wordt gewerkt aan het verbeteren van de vloeiendheid van het spreken, het leren omgaan met stotteren, of een combinatie van beide. Stottertherapie in onze praktijk is altijd maatwerk. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de hele persoon, de klacht, de problematiek, de mogelijkheden en wensen, de leeftijd en de omgeving. De doelen en werkwijzen worden hierop aangepast. Wij werken volgens de Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ (2014). Klik hier voor de patiëntenversie.

Kinderen 2-7 jaar
Veel peuters maken een fase door van haperend spreken. Bij sommige kinderen houdt het haperen aan of zijn de haperingen zo opvallend, langdurig of gespannen dat u zich als ouder misschien afvraagt of uw kind stottert. Dan kan het u helpen de Screeningslijst Stotteren in te vullen. Dit is een korte vragenlijst, waarna u bijvoorbeeld het advies krijgt om af te wachten of om uw huisarts te vragen om een verwijzing voor een logopedist/stottertherapeut. U kunt ook direct ons bellen voor advies.

Als een jong kind bij ons wordt aangemeld voor haperend of stotterend spreken, maken wij een afspraak met u voor een spelobservatie. Hierbij speelt uw kind een half uur met u in onze praktijk. Daarna vindt, op een andere dag, een oudergesprek plaats met liefst beide ouders. Hierin wisselen we informatie met u uit en krijgt u adviezen om de vloeiende spraak zelf te stimuleren. Ook wordt een inschatting gemaakt van het risico op blijvend stotteren. Op grond daarvan worden verdere afspraken gemaakt. Soms kan worden volstaan met deze adviezen en merkt u dat het stotteren snel afneemt. Met vroegtijdige signalering en behandeling van stotteren zijn veel problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Oudere kinderen, jongeren en volwassenen

We onderzoeken eerst de aard van het stotteren, waarna we samen met u en/of uw kind reële doelen stellen. Vervolgens vindt een uur of half uur per week therapie in de praktijk plaats. Het is belangrijk dat u of uw kind thuis oefent en het geleerde in de praktijk brengt. Eventueel worden, met uw toestemming, ook anderen uit de omgeving bij de behandeling betrokken. Bij een kind bijvoorbeeld de leerkracht of een klasgenootje; bij volwassenen bijvoorbeeld de partner. Na een opbouwende fase van wekelijkse sessies, brengen we de behandelfrequentie langzaam terug. Afhankelijk van de behoefte vinden vervolgens controle-afspraken plaats.

Groepstherapie
Groepstherapie kan een zinvolle aanvulling of vervolg zijn op de individuele therapie. De groep is een handige plek om uw spreektechnieken te oefenen, maar ook een plek waar ervaringen en meningen worden uitgewisseld, welke u en de andere groepsleden kunnen helpen bij het omgaan met het stotteren. De sessies vinden plaats in een kleine groep (2 tot 6 personen) onder begeleiding van de stottertherapeut.

Coaching van logopedisten
Als u in behandeling bent bij een logopedist in een andere praktijk, kan deze bij ons terecht voor coaching of advies. Soms volstaat een eenmalig telefonisch contact tussen de logopedist en één van ons, maar meestal is het prettig dat wij u of uw kind een aantal keer zien voor onderzoek en enkele therapiesessies. Hierna kunnen wij uw logopedist adviseren en desgewenst blijven coachen. Ook geven wij lezingen en workshops aan groepen logopedisten.

Stottertherapeut
Wilma Schipper heeft na haar HBO-opleiding Logopedie de specialisatie-opleiding gevolgd tot stottertherapeut. Wilma Schipper staat als als stottertherapeut geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en is erkend European Fluency Specialist (EFS). Ze is redacteur van www.stotteren.nl. Dit is de website van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS). 

Houdt u rekening met een wachtlijst.

Na uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Als u binnen 5 werkdagen geen mail van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen.

Naam
Straat en huisnummer
Postcode
Stad
Geboortedatum
Email
Verzekerd bij
Telefoon
Reden voor aanmelding
Opmerking
Dagdelen waarop u NIET beschikbaar bent

Het formulier is succesvol verzonden !
Tijdens het vezenden van het formulier is er iets fout gegaan. Controleer alstublieft alle velden van het formulier.

Secondary Heading

Address

Riverside Building, County Hall, South Bank, London SE1 7PB, United Kingdom

Email

info@example.com

Phone

+1 234 567 890