Werkwijze

Aanmelden voor logopedie of logopedie-stottertherapie?

-bel ons: 0229-219195  
-of vul het aanmeldingsformulier in

Wij maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. 
Wij hebben op dit moment helaas een wachtlijst, behalve als het om stotteren gaat.

Wat heeft u nodig?
Een verwijsbrief van de huisarts, een medisch specialist of jeugdarts (voor sommige verzekeringen volstaat een verwijsbrief van tandarts of orthodontist).
Een ID-bewijs van uzelf of (als u uw kind aanmeldt) van uw kind. Als uw kind geen ID-bewijs heeft, volstaat een BRP-uittreksel. Dit is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente.

Afspraken
De sessies vinden meestal 1x per week plaats en duren gemiddeld 25 minuten. In geval van stotteren wordt 25 of 50 minuten ingepland.

Traject
Na de intake starten we het logopedisch onderzoek. Het aantal sessies dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van het type onderzoek. Hierna bespreken wij onze diagnose met u en doen wij u een behandelvoorstel. Als u hiermee akkoord gaat, starten wij de behandeling, welke wij regelmatig met u evalueren.

Verslaggeving
Wij sturen een verslag naar de verwijzer. Andere artsen of  betrokkenen ontvangen een kopie van het verslag als u daar goedkeuring voor heeft gegeven.

WBGO en AVG
Wij gaan (vanzelfsprekend) zorgvuldig om met uw gegevens. We werken volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Hierin worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. De WBGO werkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ons privacyreglement vindt u hier.

Klachten
Heeft u een klacht? Vertel het ons. Onze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie vindt u hier.

Meldcode
Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Beroepskrachten, waaronder logopedisten, zijn bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat de hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. Wij volgen de meldcode die door de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) is opgesteld.