Werkwijze

Aanmelden voor logopedie of logopedie-stottertherapie?

-bel ons: 0229-219195  
-of vul het aanmeldingsformulier in

Wij maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. 
Wij hebben op dit moment helaas een wachtlijst, behalve als het om stotteren gaat.

Wat heeft u nodig?
Een verwijsbrief van de huisarts, een medisch specialist of jeugdarts (voor sommige verzekeringen volstaat een verwijsbrief van tandarts of orthodontist).
Een ID-bewijs van uzelf of (als u uw kind aanmeldt) van uw kind. Als uw kind geen ID-bewijs heeft, volstaat een BRP-uittreksel. Dit is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente.

Afspraken
De sessies vinden meestal 1x per week plaats en duren gemiddeld 25 minuten. In geval van stotteren wordt 25 of 50 minuten ingepland.

Traject
Na de intake starten we het logopedisch onderzoek. Het aantal sessies dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van het type onderzoek. Hierna bespreken wij onze diagnose met u en doen wij u een behandelvoorstel. Als u hiermee akkoord gaat, starten wij de behandeling, welke wij regelmatig met u evalueren.

Verslaggeving
Wij sturen een verslag naar de verwijzer. Andere artsen of  betrokkenen ontvangen een kopie van het verslag als u daar goedkeuring voor heeft gegeven.

Overleg
Voor een optimale behandeling overleggen wij, indien dat zinvol is en alleen met uw goedkeuring, met artsen, andere behandelaars of overige betrokkenen. 

Klachten
Heeft u een klacht? Vertel het ons. Onze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie vindt u hier.

Privacy
Wij gaan (vanzelfsprekend) zorgvuldig om met uw gegevens, geheel volgens de nieuwe AVG-wetgeving. Ons privacyreglement vindt u hier.

Meldcode
Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten, bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat de hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. Wij volgen de meldcode die door de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) is opgesteld.